Terapia pre jednotlivca

Terapia je určená pre ľudí, ktorí sa ocitli v ťažkej alebo zložitej životnej situácii. Prežívajú osobnú, manželskú, alebo rodinnú krízu. Majú vzťahové problémy, psychosomatické symptómy, depresie, úzkosti, nadmerný stres, alebo majú potrebu niečo vo svojom živote zmeniť, prípadne nevedia ako „ďalej“. Pre ľudí, ktorí stratili zmysel života, optimizmus, cítia sa nespokojne, nepotrebne a cítia celkový úbytok energie. Je prínosná aj pre všetkých, ktorí majú potrebu pracovať na svojom sebarozvoji, sebapoznaní, chcú sa naučiť niečo nové a rozvíjať svoj potenciál.

Stretnutie trvá 60 minút a prebieha v dohodnutých – najčastejšie týždenných intervaloch. Dĺžka trvania terapie závisí na charakteru daných problémov a individuálnych potrebách klienta.

Cieľ terapie pre jednotlivca:

 • hľadanie a získanie hlbšieho porozumenia o sebe samom a svojej situácií
 • prijatie seba samého
 • osvojenie si takých životných zručností, ktoré pomôžu k zvládaniu vlastného života
 • vybudovanie si odolnosti čeliť vzniknutým náročným situáciam
 • nachádzanie slobodných rozhodnutí, ktoré sú voľbou a vedú k spokojnosti, celkovému zdraviu a šťastiu človeka

Podobne ako pri iných terapiách bude maximálne dodržaná anonymita klientov a etický kódex terapeutickej a poradenskej praxe.

Terapia pre páry

Párová terapia je zameraná na riešenie partnerskej (vzťahovej) problematiky. Nie je zameraná na individuálne problémy jedného z partnerov (to rieši Terapia pre jednotlivca). Na párovej terapii sa zúčastňujú obaja partneri spoločne. Je možnosť si vybrať dĺžku stretnutia a to 60 alebo 90 minút. Frekvencia stretnutí je raz do týždňa, alebo raz za dva týždne. V prípade, že sa jedná len o poradenstvo, stretnutie je obvykle jednorázové. Pri vážnejších problémoch trvá párová terapia dlhodobejšie, pretože na naplnenie cieľov a očakávaní klientov je potrebných viac spoločných stretnutí. Podobne ako pri iných terapiách bude maximálne dodržaná anonymita klientov a etický kódex terapeutickej a poradenskej praxe.

Je zameraná na:

 • osobné životné krízy
 • partnerské krízy
 • vzťahové problémy
 • rodinné problémy
 • problémy spojené s rozvodom a po rozvode
 • ťažké životné situácie
 • pocity samoty a opustenia, izolácie a bezmocnosti
 • ťažkosti spojené s prácou
 • nadmerný stres a záťaž
 • pocity úzkosti, strachu, depresie
 • psychosomatické ťažkosti
 • problémy v komunikácii

Terapia pre rodičov

Je zameraná na:

 • výchovné poradenstvo (riešenie problémového správania, posilnenie želateľného správania)
 • rozvoj hry, sociálnych a komunikačných zručností, učenie sa praktickým veciam
 • tvorbu špeciálnych domácich programov a intervenciu v domácom prostredí
 • stravovanie a výživu
 • poradenstvo vo výchovno- vzdelávacom procese
 • podporu a poradenstvo pre dospelých klientov s PAS, zvládanie záťažových situácií
 • pomoc a starostlivosť o dospelých klientov s PAS pri integrácii do pracovného procesu, hľadaní si práce, voľnočasových aktivitách ….

Terapia pomôže rodičom:

 • porozumieť a pochopiť svoje deti
 • nájsť odpovede na otázky týkajúce sa výchovy a komunikácie s deťmi
 • nájsť silné stránky dieťaťa, jeho talent a osobný potenciál, ktorý dieťaťu pomôže v osobnostnom rozvoji a životnom šťastí

Súčasťou terapie budú aj praktické informácie, rady a odporúčania, individuálne konzultácie, množstvo príkladov z praxe a osobné poradenstvo.

Terapia pre deti

Je určená pre deti u ktorých sa prejavuje:

 • porucha vývinu reči
 • narušená alebo oneskorená komunikačná schopnosť
 • porucha pozornosti a hyperaktivita
 • porucha autistického spektra
 • úzkostno-depresívne stavy
 • ťažkosti pri zvládaní stresových situácií

Je tiež určená pre všetky deti, ktoré potrebujú špeciálnu školskú prípravu pred vstupom do základnej školy.

Individuálna terapia vyžaduje špeciálny a individuálny prístup k dieťaťu s ohľadom na jeho aktuálne schopnosti a potreby. Začať s individuálnou terapiou je dôležité v čo najskoršom veku dieťaťa, kedy je tvárne a ľahšie si osvojí vedomosti a zručnosti, ktoré potrebuje pri vstupe do školského procesu a všeobecne do praktického života.

Je zameraná na:

 • hľadanie a rozvoj silných a slabých stránok dieťaťa
 • rozvoj reči
 • rozvoj kognitívnych funkcií
 • rozvoj psychosomatického vývinu
 • rozvoj hry
 • tvorivé myslenie
 • kooperáciu
 • prácu s emóciami, ich porozumenie
 • pozornosť a pamäť
 • grafomotoriku, prípravu ruky na písanie
 • sociálnu komunikáciu a nácvik sociálnych scenárov
 • špeciálno-pedagogickú prípravu na vstup do prvého ročníka

Súčasťou individuálnej terapie je aj následná komunikácia s rodičmi. Tá obsahuje:

 • výchovné poradenstvo (riešenie problémového správania, posilnenie želateľného správania)
 • poradenstvo pri vzdelávacom procese dieťaťa
 • tvorbu špeciálnych domácich programov a intervenciu v domácom prostredí stravovanie a výživu

Súčasťou terapie budú aj praktické informácie a osobné poradenstvo pre rodičov, rady a odporúčania pri výbere školy, škôlky, osobných asistentov dieťaťa vo vzdelávacom procese, množstvo príkladov z praxe.

Zameranie terapeutickej práce s deťmi v skupine je obdobné ako pri individuálnej práci (viď. individuálna terapia s dieťaťom) s tým rozdielom, že dôraz bude zameraný na rozvoj sociálnej komunikácie detí, prácu s emóciami a porozumenie.

Sociálne a komunikačné zručnosti je veľmi užitočné rozvíjať u detí v konkrétnych reálnych situáciach. Deti sú vtedy spontánne a prirodzené. Z tohto dôvodu je práve práca v malej skupinke z hľadiska ich rozvoja sociálno- komunikačných schopností veľmi efektívna a účinná.

Deti sa budú hravou formou učiť navzájom spolupracovať, komunikovať, tvoriť, riešiť a zvládať vzniknuté situácie a úlohy, pričom sa bude využívať ich individualizmus a rešpektovať ich schopnosti a potreby. Budú sa učiť od seba navzájom, budú mať spätnú väzbu od terapeuta a asistenta. Úlohou terapeuta a asistenta bude zároveň posilňovanie a podpora želateľného správania a emócií a eliminácia nevhodného.